HD WIFI

HD WIFI

开发者: 深圳市模联科技有限公司
Bundle ID(应用宝)
com.molink.john.hdwifi
分类(应用宝)
摄影
0个评分(应用宝)
0.0
摄影
-
累计下载量(应用宝)
138.00
最近更新(应用宝)
2019-05-20
最早发布(应用宝)
2017-10-25
应用截图
HD WIFI APP截图HD WIFI APP截图HD WIFI APP截图HD WIFI APP截图HD WIFI APP截图
应用描述
HD WIFI应用软件,是基于WIFI的无线图像传输辅助应用,实时显示WIFI设备镜头捕捉图像
功能:
1.拍照、录像、回放
2.设置图像旋转
3.应用于显微镜、无线影像检测设备、内窥镜等行业
更新日志
1、支持WIFI无线图传、实现拍照、录像、回放、旋转等功能
2、支持4.0安卓系统
3、增加修改分辨率、WIFI密码、WIFI名称等
4、增加支持录像编码压缩
应用包信息